Soạn bài So sánh (phần 2)

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN  1. Các kiểu so sánh a) Tìm những hình ảnh so sánh trong đoạn thơ sau: Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. (Trần Quốc Minh) Gợi ý: Những ngôi sao thức - chẳng bằng - mẹ đã thức ...; Mẹ - là - ngọn gió... b) Nhận xét về nghĩa của các từ chỉ ý so sánh (chẳng bằng, là) trong đoạn thơ trên. Gợi ý: - chẳng bằng: chênh lệch, không ngang bằng; - là: ngang bằng. c) Đặt các từ ngữ của những phép so sánh trong đoạn thơ trên vào bảng sau. Vế A (cái được so sánh) Phương diện so sánh Từ chỉ ý so sánh Vế B (cái dùng để so sánh - cái so sánh) ngang bằng không ngang bằng ... ... ... ... ... ... ... ... d) Tìm thêm các từ chỉ ý so sánh ngang bằng và không ngang bằng. Đặt câu với một từ chỉ ý so sánh ngang … [Read more...]