Lịch sử 9 Bài 1

 Sử 9 - Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XIX Lược đồ Liên Xô năm 1940 I. LIÊN XÔ. 1.Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh 1945-1950: -Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ,Liên Xô phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề:27 triệu người chết ,32.000 xí  nghiệp bị tàn phá ,1.710 thành phố và 70.000 làng mạc bị phá hủy , kinh tế phát triển chậm lại sau 10 năm. -Đảng và nhà nước Liên Xô đề ra kế hoạch Khôi phục và phát triển  kinh tế với kế hoạch  5 năm lần thứ tư  1946-1950 .Sau đó là các kế hoạch 5 năm lần 5 , 6... -Kết quả :                   + Vượt mức  trước thời hạn 9 tháng .                   + Năm 1950 sản xuất công nghiệp tăng  73% so với 1939.                   +  Những năm  1950 va 1960 sản lượng công nghiệp chiếm  20 %  sản lượng công nghiệp thế giới .                   +Nông nghiệp vượt mức trước chiến … [Read more...]