Soạn bài Động từ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Động từ có những đặc điểm gì? a) Tìm động từ trong các câu dưới đây: (1) Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra câu đố oái oăm để hỏi mọi người. (Em bé thông minh) (2) Trong trời đất, không gì quý bằng hạt gạo. [...] Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vương. (Bánh chưng, bánh giầy) (3) Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo: - Nhà này xưa quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ phải đề biển là cá "tươi"? (Treo biển) Gợi ý: Các động từ: đi, đến, ra, hỏi (1); lấy, làm, lễ (2); treo, có, xem, cười, bảo, bán, phải, đề (3) b) Các động từ vừa tìm được có gì giống nhau về ý nghĩa? Các động từ có đặc điểm giống nhau về nghĩa là: chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. c) Hãy rút ra đặc điểm về khả năng kết hợp của động từ. Động từ có khả năng kết hợp với các từ sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, chớ, đừng ở phía trước để tạo thành cụm động từ. Nhận … [Read more...]