Lịch sử 12 Bài 2

Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)   Lược đồ Liên Xô năm 1940 I. LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70. 1. Liên Xô từ 1945 đến giữa những năm 70 a. Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 - 1950) * Bối cảnh: -  Bị tổn thất nặng do Chiến tranh thế giới thứ hai,20 triệu người chết, 1710 thành phố và  hơn 70.000 làng mạc bị thiêu hủy, 32.000 xí nghiệp bị tàn phá.. -  Các nước tư bản bao vây kinh tế, cô lập chính trị. -   Phải tự lực tự cường  hoàn thành thắng lợi các kế hoạch 5  năm khôi phục kinh tế, củng cố quốc phòng, giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới . * Thành tựu: *  Hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trong 4 năm 3 tháng. *  Năm 1950, sản lượng công nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh. * Năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mỹ.  b. Liên Xô tiếp tục xây … [Read more...]

Lịch sử 9 Bài 1

 Sử 9 - Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XIX Lược đồ Liên Xô năm 1940 I. LIÊN XÔ. 1.Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh 1945-1950: -Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ,Liên Xô phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề:27 triệu người chết ,32.000 xí  nghiệp bị tàn phá ,1.710 thành phố và 70.000 làng mạc bị phá hủy , kinh tế phát triển chậm lại sau 10 năm. -Đảng và nhà nước Liên Xô đề ra kế hoạch Khôi phục và phát triển  kinh tế với kế hoạch  5 năm lần thứ tư  1946-1950 .Sau đó là các kế hoạch 5 năm lần 5 , 6... -Kết quả :                   + Vượt mức  trước thời hạn 9 tháng .                   + Năm 1950 sản xuất công nghiệp tăng  73% so với 1939.                   +  Những năm  1950 va 1960 sản lượng công nghiệp chiếm  20 %  sản lượng công nghiệp thế giới .                   +Nông nghiệp vượt mức trước chiến … [Read more...]

Lịch sử 11 Bài 15

Lịch Sử lớp 11 Bài 15 PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 - 1939)   Ngày 4-5 -1919 học sinh, sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình, mở đầu phong trào Ngũ Tứ I. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939) 1. Phong trào Ngũ Tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. a. Phong trào Ngũ Tứ (ngày 4/5/1919) * Nguyên nhân :quyết định bất công của các nước đế quốc, ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười. -Ngày 4-5 -1919 học sinh, sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình , lôi cuốn đông đảo các tầng lớp khác trong xã hội đặc biệt là giai cấp công nhân. -Từ Bắc Kinh lan rộng ra 22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước -Thắng lợi. * Nét mới và ý nghĩa của phong trào :                  +Nét mới đó là lực lượng giai cấp công nhân tham gia với vai trò nòng cốt (trưởng thành và trở thành lực lượng chính trị độc lập)                  +Mục tiêu :đấu tranh chống đế quốc và phong kiến. Không chỉ dừng … [Read more...]

Lịch sử 7 Bài 11

Tiết 15 - Bài 11 : CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG  (1075 - 1077) I. Giai đoạn thứ I (1075) 1/. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta -Thế kỉ XI, nhà Tống gặp phải khó khăn về kinh tế ,chính trị -Xâm lược Đại Việt để giải quyết tình hình khó khăn trong nước. -Nhà Tống xúi Cham-pa đánh Đại Việt, ngăn cản việc trao đổi buôn bán giữa 2 nước 2/. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ. Nhà Lý chuẩn bị: -Nhà lý chủ động tiến hành các biện pháp chuẩn bị đối phó. +Cử Lý Thường Kiệt làm tổng chỉ huy tổ chức kháng chiến. + Chủ động đánh tan ý đồ tiến công phối hợp với ChamPa của nhà Tống +Chủ trương của nhà Lý:Tấn công trước để phòng vệ. b.Diễn biến: -Tháng 10-1075, Lý Thường Kiệt và   Tông Đản chỉ huy 10 vạn quân, chia làm 2 đạo tấn công vào đất Tống +Mục tiêu: kho lương thành Châu Ung +Đường bộ do Than cảnh Phúc, Tông Đản chỉ huy quân dân miền … [Read more...]

Lịch sử 7 Bài 10

Tiết 14 BÀI 10:                       NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 1. Sự thành lập nhà Lý - Năm1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đỉnh lên ngôi vua 1009 Lê Long Đỉnh chết.Triều Tiền Lê chấm dứt.Lý Công Uẩn được  suy tôn làm vua à Nhà Lý thành lập -1010 đặt niên hiệu làThuận Thiên dời đô về Đại La, ( Hà Nội) lấy tên Thăng Long -1054 nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt -Xây dựng bộ máy nhà nước.: +Vua đứng đầu nắm giữ mọi quyền hành, theo chế độ cha truyền con nối.Gíup việc có các quan đại thần, các quan văn võ +Chia cả nước thành 24 lộ, phủ.Dưới lộ phủ là huyện, hương xã. 2.Luật pháp và quân đội. a.Luật pháp: Năm1042 nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư ( Bộ luật thành văn dầu tiên của nước ta). * Nội dung:Bảo vệ nhà Vua,triều đình; bảo vệ của công, tài sản nhân dân; cấm giết trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. b.Quân đội: + Gồm 2 bộ phận: … [Read more...]

Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

1. Bối cảnh quốc tế và tác động của nó đến Việt Nam. Tháng 11/1917, cách mạng tháng Mười Nga thành công, đưa giai cấp công nông lên nắm chính quyền và xây dựng chủ nghĩa xã hội, biến học thuyết của Mác thành hiện thực. Tháng 2/1919, Quốc tế cộng sản (Quốc tế 3) thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Quốc tế III, phong trào cách mạng vô sản thế giới phát triển nhanh chóng: Tháng 12/1920, Đảng cộng sản Pháp thành lập. Năm 1921, Đảng cộng sản Trung Quốc ra đời. Từ năm 1923 trở đi, một số nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin đã được du nhập vào Việt Nam qua một số sách báo của Đảng cộng sản Pháp và Đảng cộng sản Trung Quốc và tác động trực tiếp đến một số trí thức Việt Nam yêu nước ở nước ngoài mà tiêu biểu là Nguyễn Ái Quốc. 2. Phong trào dân tộc dân chủ trong nước do giai cấp tư sản dân tộc và tiểu tư sản lãnh đạo giai đoạn 1919 – 1925 Những năm sau chiến tranh thế giới … [Read more...]

Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến 2000

A. Mục tiêu ôn tập - Trình bày được tình hình hai miền Nam, Bắc và nhiệm vụ cách mạng Việt Nam sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước; - Trình bày được hoàn cảnh lịch sử, quá trình hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976); phân tích được ý nghĩa của quá trình đó. - Phân tích được tính tất yếu của sự nghiệp đổi mới và nội dung đường lối đổi mới của Đảng; - Đánh giá được những thành tựu và hạn chế trong thời gian 1986 – 2000 của sự nghiệp đổi mới. B. Nội dung ôn tập I. Tình hình hai miền Nam, Bắc sau Đại thắng mùa xuân năm 1975 và những nhiệm vụ trước mắt Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975) kết thúc thắng lợi, hoà bình được lập lại, đất nước độc lập thống nhất về mặt lãnh thổ, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng ở mỗi miền lại có một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau, có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn. - … [Read more...]

Lịch sử 7 Bài 9

BÀI 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ –QUÂN SỰ  1. Nhà Đinh xây dựng đất nước: - 968: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế: Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt ,đóng đô ở Hoa Lư.(Ninh Bình) Năm 970, Vua đặt niên hiệu Thái Bình, giao hảo với nhà Tống - Phong vương cho con, cắt cử tướng lĩnh thân cận giữ chức vụ chủ chốt, dựng cung điện, đúc tiền, xử phạt nghiêm kẻ có tội. 2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê * Sự thành lập của nhà Lê: -Năm 979: Đinh Tiên Hoàng và con Đinh Liễn bị hảm hại ; nội bộ lục đục. - Nhà Tống lăm le xâm lược,  năm 980 Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua để chỉ huy kháng chiến. - LêHoàn ( Lê Đại Hành) đổi nien hiệu là Thiên Phúc, lập nên nhà Lê ( Tiền Lê) -Tổ chức chính quyền. Trung ương Vua đứng đầu nắm mọi quyền hành. Gíup vua có thái sư và đại sư. Dưới vua có các quan văn-võ, phong vương cho các … [Read more...]

Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1954

A. Mục tiêu - Trình bày và nhận xét được tình hình nước Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945; - Đánh giá được những biện pháp xây dựng chế độ dân chủ cộng hoà từ tháng 9 – 1945 đến trước ngày 19 – 12 – 1946. - Trình bày và nhận xét được những diễn biến chính của cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng từ tháng 9 – 1945 đến trước ngày 19 – 12 – 1946. - Tóm tắt được quan hệ của Việt Nam đối với Pháp từ tháng 9 – 1945 đến tháng 12 – 1946. - Phân tích được hoàn cảnh lịch sử và nội dung Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng (12 – 12 – 1946) và Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19 – 12 – 1946) của Hồ Chí Minh. - Tóm tắt được nội dung kháng chiến toàn diện trong giai đoạn từ tháng 12 – 1946 đến năm 1950. - Trình bày được hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947. - … [Read more...]

Lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945

A. Mục tiêu - Trình bày được tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933. - Trình bày được hoàn cảnh lịch sử, chủ trương của Đảng, ý  nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của các phong trào cách mạng 1930 – 1931 và 1936 – 1939. - Trình bày và nhận xét được nội dung các phong trào cách mạng 1930-1931 và 1936-1939. - So sánh được các giai đoạn cách mạng trong thời kì 1930 – 1945 (về kẻ thù, mục tiêu, lực lượng và phương pháp đấu tranh). - Phân tích được ảnh hưởng của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đối với Việt Nam trong giai đoạn 1939 – 1945. - Trình bày và nhận xét được chủ trương của Đảng trong giai đoạn 1939 – 1945. - Trình bày và nhận xét được những chủ trương của Đảng trong việc giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ độc lập dân tộc và cách mạng ruộng đất qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Luận cương chính trị tháng … [Read more...]

Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930

A. Mục tiêu - Trình bày được những nét chính của tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất có ảnh hưởng tới Việt Nam (các nước tư bản thắng trận họp tại Véc-xai phân chia lại thế giới; bước phát triển mới của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế). - Trình bày được Nội dung Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ  hai của thực dân Pháp ở Đông Dương, cùng với các chính sách về chính trị, văn hóa và giáo dục. - Tóm tắt được sự biến đổi về mặt kinh tế và xã hội Việt Nam; phân tích được địa vị kinh tế, thái độ chính trị và khả năng cách mạng của mỗi giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam thời thuộc địa; rút ra được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam lúc đó. - Trình bày được điều kiện lịch sử và các hoạt động tiêu biểu của phong trào yêu nước: Hoạt động của người Việt Nam yêu nước ở nước ngoài (Trung Quốc và Pháp), những hoạt động của tư sản và tiểu tư sản, … [Read more...]

Lịch sử 7 Bài 8

Tiết: 11 -  Bài 8: NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 1.Ngô Quyền dựng nền độc lập tự chủ - Sau chiến thắng Bạch Đằng, năm 939: Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa - Ngô Quyền thiết lập chính quyền mới do Vua đứng đầu quyết định mọi việc;đặt các chức quan văn- võ quy định lễ nghỉtong triều, trang phục quan lại các cấp. Ở địa phương cử các quan trông coi các châu quan trọng. --Độc lập chủ quyền được giữ vững, đất nước yên bình. 2.Tình hình chính trị cuối thời Ngô -944: Ngô Quyền mất,  Dương Tam Kha cướp ngôi triều đình lục đục, đất nước rối loạn -950: Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha nhưng không quản lí được đất nước. -965: Ngô Xương Văn chết , tranh chấp cát cứ diễn ra  đẫn đến  loạn 12 Sứ Quân. 2.Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước * Tình hình đất nước: -Loạn 12 Sứ Quân  đất nước chia cắt, loạn lạc. -Nhà Tống có âm mưu xâm lược, * Quá trình thống … [Read more...]

Lịch sử 8 Bài 18

BÀI 18:   NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)  1.Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX *Kinh tế: -Kinh tế sau chiến tranh phát triển nhanh chóng -Là trung tâm công nghiệp,thương mại và tài chính quốc tế. *Xã hội: -Công nhân bị bóc lột, thất nghiệp nạn phân biệt chủng  tộc -Phong trào công nhân phát triển mạnh. -5-1921, đảng cộng sản thành lập 2.Nước Mĩ trong những năm 1929-1939: -10-1939 nước Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện và sâu sắc. -Kinh tế bị tàn phá, xã hội khủng hoảng,đè lên  vai tầng lớp lao động -1932 tổng thống Pen-dơ-ven đề ra chính sách mới. * Nội dung chính sách mới -Giải quyết nạn that nghiệp,phục hồi các nghành kinh tế tài chính. -Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp,nông nghiệp và ngân hàng với những quy định chặt chẽ đặt dưới sự kiểm soát của nhà nước. -Tổ chức lại sản xuất,cứu … [Read more...]

Lịch sử 8 Bài 19

Tiết 28 BÀI 19    NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GỚI (1918-1939) I. Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất. -Kinh tế:Công nghiệp  chỉ phát triển trong vài năm đầu sau chiến tranh nhưng bấp bênh,nông nghiệp lạc hậu. -Xã hội: +Đời sống khó khăn. +Phong trào đấu tranh lên cao. +Tháng 7-1922 Đảng cộng sản thành lập lãnh đạo phong trào công nhân +Năm 1927, Nhật bản lâm  khủng hoảng tài chính. II.Nhật Bản trong những năm 1929-1933 -Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế Nhật Bản -Khủng hoảng kinh tế xã hội. -Chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền. +Đối nội: tăng cường đàn áp, bóc lột nhân dân. +Đối ngoại: mở rộng chiến tranh xâm lược. -Phong trào đấu tranh nhân dân lan rộng. … [Read more...]

Lịch sử 8 Bài 17

Bài 17: CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939 ) I.Châu Âu trong những năm 1918-1929 1. Những nét chung: -Xuất hiện một số quốc gia mới (Ao, Ba Lan , Tiệp Khắc…) -1918-1923:Khủng hoảng về kinh tế,chính trị, cao trào cách mạng bùng nổ -1924-1929 ổn định về chính trị , phát triển kinh tế 2.Cao trào cách mạng 1918-1923. quốc tế cộng sản thành lập: a. Cao trào cách mạng 1918-1923 -Nguyên nhân: +Hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất. +Anh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga. -Diễn biến : - Trong những năm 1918- 1923, một cao trào cách mạng bùng nổ hầu hết châu Âu, đặc biệt lên cao ở Đức. - Tháng 11-1918, Cách mạng Đức bùng nổ, chế độ cộng hoà tư sản thiết lập. - Đảng cộng sản thành lập ở nhiều nước b. Quốc tế cộng sản thành lập: *Hoàn cảnh: -Phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế để … [Read more...]

Lịch sử 8 Bài 16

Tiết 25 Bài 16 LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI  (1921-1941) I.Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế(1921-1925) 1.Tình hình nước Nga sau chiến tranh. -Kinh tế bị tàn phá. -Dịnh bệnh và nạn đói. - Bọn phản cách mạng nổi dậy. 2.Chính sách kinh tế mới. -3-1921 chính sách kinh tế mới(NÉP) được thông qua. -Nội dung: +Bãi bỏ trưng thu lương thực thừa thay bằng thuế lương thực. +Tự do buôn bán,mở lại chợ. +Cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ +Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga. -Tác động chính sách KTM: +phục hồi, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân +Năm 1925 sản lượng công- nông nghiệp đạt nước xấp xỉ trước chiến tranh. - Tháng 12-1922, Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết thành lập (Liên Xô). II.Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô (1925-1941) 1.Nhiệm vụ:  -Phát triển kinh tế -Tiến hành … [Read more...]

Lịch sử 8 Bài 15

Tiết 23  Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG 1917-1921                                      I.Hai cuộc cách mạng ở Nga năm 1917: 1.Tình hình nước Nga trước cách mạng -Chính trị: +Đế quốc quân chủ chuyên chế +Nga hoàng tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất. -Kinh tế:suy sụp, đời sống nhân dân cực khổ -XH:Mâu thuẫn sâu sắc 2.Cách mạng tháng 2-1917 -Diễn biến: +Ngày 23/2 biểu tình của 9 vạn công nhân Pê-tơ-rô-grát. +Ngày 27/2 dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn –sê-vích công nhân chuyển từ bãi công chính trị thành khởi nghĩa trang. -Kết quả: +Lật đổ chế độ Nga hoàng +Thành lập hai chính quyền song song tồn tại:Xô viết và chính quyền Tư sản - Tính chất: Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 3.Cách mạng tháng mười Nga 1917:  -Đảng Bôn-sê-vích: tiếp tục làm cách mạng lật đổ chính phủ tư sản lâm thời và chấm dứt sự tồn tại 2 chính … [Read more...]

Lịch sử 6 Bài 13

Tiết:14:                                            KIỂM TRA 15 PHÚT Bài 13: ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN VĂN LANG 1. Nông nghiệp và các nghề thủ công Văn Lang là một nước nông nghiệp: Thóc lúa là lương thực chính, còn trồng thêm khoai, đậu, trồng dâu, chăn tằm, đánh cá và nuôi gia súc phát triển. - Các nghề thủ công: làm gốm, dệt vải, xây nhà, đóng thuyền được chuyên môn hoá, đặc biệt nghề luyện kim được chuyên môn hóa cao. Ngoài ra, người Văn Lang còn biết rèn sắt. 2. Đời sống vật chất: - Việc ở: Nhà sàn, mái cong hay mái tròn hình thuyền, vật liệu: tre, lá - Việc đi lại: Chủ yếu bằng thuyền - Việc ăn: Thức ăn chính là cơm nếp, cơm tẻ, thịt cá, rau, cà, biết làm muối, mắm cá, gia vị. Biết dùng mâm, bát, muôi. - Về mặc: Nam đóng khố, mình trần, đi chân đất. Nữ mặc váy, áo xẻ giữa, có yếm che ngực, tóc có nhiều kiểu, đeo đồ trang sức. 3. Đời sống … [Read more...]

Lịch sử 6 Bài 12

Tiết:13 Bài 12: NƯỚC VĂN LANG 1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? - Sự hình thành các bộ lạc lớn. - Sản xuất phát triển => Sự  phân hóa giàu nghèo. - Cư dân Lạc Việt luôn phải đấu tranh với thiên nhiên để bảo vệ mùa màng. - Chống giặc ngoại xâm và giải quyết xung đột giữa các bộ tộc. 2. Nước Văn Lang thành lập - Thế kỷ VII TCN thủ lĩnh của bộ lạc Văn Lang thống nhất các bộ lạc ở đồng bằng  Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thành 1 nước gọi là nước Văn Lang. Người thủ lĩnh lên làm vua lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang thuộc vùng Bạch Hạc- Phú Thọ.   3. Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào? (Xem sơ đồ trong sách giáo khoa) - Đứng đầu là Vua Hùng. Giúp việc có Lạc hầu, Lạc tướng. - Cả nước chia làm 15 bộ, đứng đầu là Lạc tướng. - Dưới Bộ là chiềng chạ, đứng đầu là Bồ chính. - Chưa có luật pháp và quân đội Nhận xét: Là nhà nước đơn … [Read more...]

Lịch sử 6 Bài 11

Tiết:12 Bài 11: NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 1. Sự phân công lao động được hình thành như thế nào? - Sản xuất nông nghiệp lúa nước ngày càng phát triển. - Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp. => Trong xã hội đã có sự phân công lao động giữa đàn ông và đàn bà. Địa vị của người đàn ông ngày càng quan trọng. 2. Xã hội có gì đổi mới? - Hình thành hàng loạt làng bản gọi là chiềng chạ, nhiều chiềng chạ hợp thành bộ lạc. - Chế độ phụ hệ dần thay thế chế độ mẫu hệ - Làng bản biết bầu người quản lý - Xã hội có sự phân biệt giàu nghèo 3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào? - Từ thế kỷ VIII – I TCN, có nhiều nền văn hóa phát triển cao như: Oc Eo (An Giang), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Đông Sơn (Bắc Bộ – Bắc Trung Bộ). - Văn hóa Đông Sơn có công cụ, vũ khí bằng đồng: lưỡi cày, lưỡi rìu, . . . => đồ đồng thay thế đồ đá đã góp phần … [Read more...]

Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hoá

A. Mục tiêu - Trình bày được nguồn gốc, đặc điểm và những thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ nửa sau thế kỉ XX (trong lĩnh vực khoa học cơ bản, công cụ sản xuất, năng lượng, nguyên vật liệu, công nghệ sinh học, thông tin liên lạc). - Phân tích được những tác động tích cực và những vấn đề nảy sinh do cách mạng khoa học – kĩ thuật đem lại (năng suất lao động, mức sống của con người, xu thế toàn cầu hoá, tình trạng ô nhiễm môi trường, các loại bệnh dịch, tai nạn giao thông, mức độ huỷ diệt của các loại vũ khí hiện đại…) - Trình bày và nhận xét được những biểu hiện của xu thế toàn cầu hoá từ đầu thập niên 80 của thế kỉ XX. Phân tích được toàn cầu hoá là cơ hội to lớn nhưng cũng là thách thức không nhỏ, nhất là đối với các nước đang phát triển. B. Nội dung I. Nguồn gốc và đặc điểm của cách mạng khoa học – công nghệ 1. Nguồn gốc - Do những đòi hỏi của cuộc … [Read more...]

Lịch sử 7 Bài 6

Tiết 7 Bài 6 CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á 1. Sự hình thành của vương quốc cổ Đông Nam Á Đông nam Á một khu vực khá rộng , ngày nay gồm 11 nước… * Điều kiện tự nhiên: Chịu ảnh hưởng của gió mùa, tạo nên 2 mùa:mùa mưa và mùa khô. + Thuận lợi: Cung cấp đủ nước tưới, khí hậu nóng ẩm -> thích hợp cho cây cối sinh trưởng và phát triển. + Khó khăn: Gió mùa cũng là nguyên nhân gây ra lũ lụt, hạn hán… ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp Cư dân ĐNA , từ xưa đã biết trồng lúa,  cây củ quả khác * Từ những thế kỉ đầu sau Công nguyên , cư dân ĐNA sử dụng rộng rãi đồ sắt và hình thành các vương quốc cổ ĐNA. 2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á - Từ thế kỉ X – XVIII,  thời kì thịnh vượng của các quốc gia PK ĐNA - Các giai đoạn phát triển của các nước Đông Nam Á + Inđônêxia: Vương triều Mô-giô-pa-hit (1213 – 1527) + … [Read more...]

Lịch sử 6 Bài 10

Tiết: 11 Bài 10: NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ 1. Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào? - Người nguyên thủy mở rộng vùng cư trú xuống thung lũng, vùng chân núi, vùng khe. Họ sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và đánh cá. - Công cụ lao động được cải tiến: + Rìu đá có vai, mài nhẵn 2 mặt, lưỡi đục, bàn mài và những mảnh cưa đá. + Công cụ bằng xương, sừng nhiều hơn. + Đồ gốm xuất hiện cùng với chì lưới bằng đất nung (để đánh cá) - Xuất hiện đồ trang sức. 2. Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào? - Để định cư lâu dài con người cần phải cải tiến công cụ lao động. - Nhờ sự phát triển của nghề làm đồ gốm, người Phùng Nguyên – Hoa Lộc đã phát minh ra thuật luyện kim (từ quặng, đồng =>đồ đồng xuất hiện) => Ý nghĩa: Công cụ sản xuất nhiều, nâng cao năng suất lao động, của cải làm ra nhiều. . . 3. Nghề nông trồng lúa nước ra đời ở … [Read more...]

Lịch sử 6 Bài 9

Tiết:9 Bài 9: ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THỦY TRÊN ĐẤT NƯỚC TA  1 . Đời sống vật chất: - Luôn cải tiến công cụ để nâng cao năng suất lao động: Biết mài đá làm công cụ: Rìu, bôn, chày - Họ biết làm gốm, sử dụng công cụ tre, gỗ, xương, sừng. - Biết trồng trọt (rau, đậu, bí) và chăn nuôi (chó, lợn). - Sống ở hang động, mái đá, lều cỏ hoặc lá cây. 2. Tổ chức xã hội: - Người nguyên thuỷ sống thành từng nhóm ở vùng thuận tiện, định cư lâu dài ở một nơi. - Quan hệ xã hội được hình thành. Những người cùng họ hàng huyết thống chung sống với nhau, tôn người mẹ lớn tuổi nhất làm chủ gọi là chế độ thị tộc mẫu hệ. - Những người cùng sống chung với nhau thành từng nhóm và tôn người mẹ lớn tuổi nhất lên làm chủ. Đó là thị tộc mẫu hệ. 3. Đời sống tinh thần: - Biết làm đồ trang sức - Có quan niệm tín ngưỡng: thờ vật tổ (hươu)chôn người chết (chôn theo công cụ) … [Read more...]

Lịch sử 8 Bài 14

Tiết 22  Bài 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) I.Nội dung chính: 1.Những cuộc cách mạng tư sản. 2.Sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây. 3.Phong trào đấu tranh của công nhân các nước tư bản. 4.Sự phát triển của văn học-nghệ thuật,khoa học-kĩ thuật. 5.Chiến tranh thế giới thứ nhất I.Những sự kiện lịch sử chính:                            Bảng thống kênhững sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại Thời gian Sự kiện Kết quả 8-1566 Cách mạng Hà Lan Lật đổ ách thống trị của Vương Quốc Tây Ban Nha 1640-1688 Cách mạng tư sản Anh Lật đổ chế độ phong kiến,mở đường cho CNTB phát triển 1775 Chiến tranh giành độc lập của các thộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Anh công nhận nền độc lập của các thuộc địa .Thành lập hợp chúng quốc Châu My (USA) 1789-1794 Cách mạng TS Pháp Phá bỏ tận … [Read more...]

Lịch sử 8 Bài 13

Tiết 20                 Bài 13       Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)                               I.Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. - Sự phát triển không đều của CNĐQ. - Mâu thuẫn sâu sắc giữa các đế quốcvề thị trường và thuộc địa  → hình thành 2 khối đối địch nhau: + Khối Liên minh: Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a (1882). + Khối hiệp ước: Anh, Pháp, Nga (1907). - Mục đích của chiến tranh: chia lại thế giới. --Tính chất :Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa,phản động II.Những diễn biến chính của chính sự: - Duyên cớ: Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo - Hung bị ám sát → Đức, Áo - Hung chớp lấy cơ hội gây ra chiến tranh. -28/6/1914 Thái tử Áo-Hung bị ám sát.28/7 Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi. -1/8/1914 Đức tuyên chiến với Nga,rồi Pháp,Anh chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. -Giai đoạn 1:1914-1916 chiến sự thuộc phe Liên minh chiến tranh lan rộng với … [Read more...]

Lịch sử 8 Bài 12

Tiết 18 Bài 12       NHẬT BẢN GIỮA THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX I.Cuộc Duy Tân Minh Trị. -Trước cuộc Duy Tân Nhật Bản là một quốc gia Phong Kiến lạc hậu. -Các nước Phương Tây tìm cách “Mở cửa”Nhật. -Năm 1868, Thiên Hoàng Minh Trị tiến hành cải cách. -Nội dung: +Kinh tế:Thống nhất tiền tệ,xoá bỏ sự độc quyền đất đai của giai cấp phong kiến,tăng cường phát triển kinh tế ở nông thôn,xây dựng cơ sở hạ tầng,đường xá,cầu cống,giao thông liên lạc. +Chính trị- xã hội:Xoá bỏ chế độ nông nô,đưa Qúi Tộc tư sản lên nắm chính quyền,thi hành chính sách giáo dục bắt buộc,chú trọng nội dung Khoa học-Kĩ Thuật trong chương trình giảng dạy +Quân sự:Được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây.. -Tính chất :là cuộc cách mạng không triệt để. -Kết quả: mở đường cho Nhật Bản phát triển TBCN, thoát khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây. II.Nhật Bản chuyển sang Chủ Nghĩa Đế … [Read more...]

Lịch sử 12 Bài 18

Bài 18 - NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG PHÁP (1946 – 1950)     Nhà lưu niệm Bác Hồ giữa làng Vạn Phúc - nơi gắn liền với sự kiện Bác soạn “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến  I . KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC  CHỐNG  THỰC DÂN PHÁP BÙNG NỔ. 1 . Thực dân Pháp bội ước và  tiến công nước  ta. -  Sau Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946, Pháp vẫn chuẩn bị xâm lược nước ta.     + Tiến công các phòng tuyến của ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ.    + Tháng 11 -1946, Pháp khiêu khích ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn.   + Ở Hà Nội, Pháp nổ súng, đốt nhà Thông tin, chiếm đóng Bộ tài chính, tàn sát đẫm máu ở  phố hàng Bún , Yên Ninh. -   8/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi ta  giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu để Pháp giữ gìn trật tự ở Hà Nội, nếu không, chậm nhất sáng 20/12/1946, Pháp sẽ chuyển sang hành động. 2 . Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng. -  Ngày 12-12-1946 Ban … [Read more...]

Lịch sử 8 Bài 11

Tiết 17 Bài 11      CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ  XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX  I.Qúa trình xâm lược của chủ nghĩa Thực Dân ở các nước Đông Nam Á. -Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng,giàu tài nguyên,chế độ Phong Kiến đang suy yếu. -Các nước tư bản cần thuộc địa,thị trường. -Cuối thế kỉ XIX Thực dân Phương Tây hoàn thành  xâm lược Đông Nam Á II.Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc a.Nguyên nhân: -Thực dân thi hành chính sách thống trị hà khắc:vơ vét,đàn áp,chia để trị. -Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa ĐNÁ với thực dân gay gắt. b.Các phong trào tiêu biểu:   Tên nước Thực dân xâm lược Thời gian Phong trào tiêu biểu Thành quả bước đầu In - Đô - nê-xia Hà Lan 1905 1908 -Thành lập công đoàn xe lửa. -Thành lập hội liên hiệp công nhân Đảng cộng sản In - Đô - nê-xia được thành lập … [Read more...]

Lịch sử 8 Bài 10

Tiết 16                        Bài 10: TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ  XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX I.TQ bị các nước đế quốc chia xẻ: -Trung Quốc giàu tài nguyên, đông dân,có nền văn hoá phát triển. -Cuối TK XIX chính quyền phong kiến suy yếu,thối nát -Năm 1840 thực dân Anh gây chiến tranh thuốc phiện mở đầu quá trình xâm lược TQ. II.Phong trào đấu tranh của nhân dân Tq cuối TK  XIX đầu TK XX: -Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, nhiều phong trào đấu tranh chống đế quốc, phong kiến đã bùng nổ ở Trung Quốc - Tiêu biểu: + Cuộc vận động Duy Tân (1898) do Khang hữu Vi và Lương Khải Siêu khởi xướng. Mục đích cải cách chính trị, canh tân đất nước nhưng thất bại + Phong trào Nghĩa Hoà Đoàn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX  nổ ra ở Sơn Đông rồi lan rộng nhiều nơi trong toàn quốc. III.Cách mạng Tân Hợi 1911. -Tháng 8/1905 Tôn Trung Sơn thành lập Trung Quốc Đông Minh hội. -Cương lĩnh … [Read more...]

Lịch sử 12 Bài 16

 Sử 12- Bài 16 -  PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI   I.  TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM (1939 – 1945) 1. Tình hình chính trị . a. Thế giới - 1/9/1939 : Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ , Đức kéo vào Pháp ,Pháp đầu hàng Đức.  . - Pháp thực hiện chính sách thù địch đối  với các lực lượng tiến bộ  trong nước và  phong trào cách mạng ở thuộc địa . b. Việt Nam -  Ở Đông Dương, Toàn quyền Đơ -cu thực hiện chính sách vơ vét sức người, sức của của Việt Nam để dốc vào cuộc chiến tranh . - 9/1940, Nhật vượt biên giới Việt – Trung  vào miền Bắc Việt Nam, Pháp nhanh chóng đầu hàng . -  Nhật  sử dụng bộ máy thống trị của Pháp để vơ vét kinh tế phục vụ cho chiến tranh, đàn áp cách mạng.. - Ở VN, bên cạnh đảng phái thân Pháp còn có đảng phái thân Nhật như : Đại Việt, Phục Quốc …ra sức tuyên truyền lừa bịp về … [Read more...]

Lịch sử 8 Bài 9

Bài 9   ẤN ĐỘ THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX 1.Sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh . -Đầu thế kỉ XVIII An Độ trở thành thuộc địa của Anh . -Anh thi hành chính sách vơ vét tàn bạo -Hậu quả: +Đất nước ngày càng lạc hậu +Đời sống nhân dân lâm vào cảnh bần cùng, chết đói hàng loạt. 2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân An Độ: a. Khởi nghĩa Xi-pay (1857-1859) -Diễn biến: + Binh lính Xi-pay cùng nhân dân nổi dậy khởi nghĩa vũ trang.Cuộc khởi nghĩa lan rộng khắp miền Bắc và một phần miền Trung An Độ.Nghĩa quân đã lập chính quyền ở ba Thành Phố lớn.Cuộc khởi nghĩa duy trì được hai năm thì bị Thực dân Anh dốc toàn lực đàn áp dã man. -Ý nghĩa: Tiêu biểu cho tinh thần bất khuất chống chủ nghĩa Thực Dân, giải phóng dân tộc. b.Đảng Quốc Đại: -1885 Đảng Quốc Đai thành lập -Mục tiêu: Giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế dân … [Read more...]